New Page 1


Lietuvių Skautų Sąjunga

The Lithuanian Scouts Association

Mūsų veikla

LSS Vadovybės rinkimai

Naujas LSS Sastatas
atnaujinta 2015.2.27

2015 vasaros
stovyklos
ir suvaziavimai

Jaunimo Vakaras 2014

Religinė programa

Skautų Aidas

Lietuviškosios
Skautybės
Fondas

 

LSS 50 metų skautavimo ženkliukas
50 metų
skautavimo

New Page 3

LSS

Kaip naudotis
tinklapiu


Tikslai
Žinios
Tarybos sąstatas
Idealai tie patys
Struktūra
Tarybos Pirmija
Rajonai
Nuostatai
Kas mes esame?
Iš po Fetros
Pirm. Pažiūros
Praeitis
Pakėlimai
Archyvas
Fondas
Skautų Aidas
Skautybės Kelias
Registracija
Finansai
2006-08 m.
Planai
Pasidalinkime
mintimis
Lietuvos skautija
Lietuvių Jaunimo
Organizacijos

2012 – 2014 LSS Tarybos Sąstatas

 • v.s. Henrikas Antanaitis – Australijos Rajono Vadas
 •  v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon – Vyriausia Skautininkė
 •  v.s. Remigijus Belzinskas
 •  ps. fil. Audra Brooks
 •  v.s. fil. Ričardas Chiapetta – A.S.S. Vadijos Pirmininkas
 •  ps. Saulius Dambauskas – Atlanto Rajono Vadas
 •  v.s. fil. Vladas Gedmintas – Europos Rajono Vadas
 •  v.s. fil. Rimantas Griškelis – Pirmijos narys
 •  ps. fil. Auris Jarašūnas – Ramioji Vandenyno Rajono Vadas
 •  v.s. Aušra Jasaitytė-Petry – Draugo “Skautybės Kelio” Redaktorė
 •  v.s. Rasa Karvelienė – Pirmijos/Tarybos Vice-Pirmininkė
 •  ps. fil. Albertas Kerelis – VS Pavaduotojas/Brolijos Vadas
 •  v.s. Edis Leipus
 •  v.s. Irena Markevičiene – Pirmijos/Tarybos Iždininkė
 •  v.s. Dana Mikužienė – Vidurio Rajono Vadė
 •  vyr. sk. fil. Julija Minkūnaitė-Banionienė
 •  ps. fil. Ginta Remeikytė-Gedo
 •  j.v.s. fil. Virga Rimeikienė – Pirmijos/Tarybos Sekretorė
 •  v.s. fil. Marius Rusinas – Kanados Rajono Vadas
 •  v.s. fil. Gintas Taoras – Pirmijos/Tarybos Pirmininkas
 •  v.s. fil. Vytenis Vilkas

Patariamuoju Balsu

 •  s. fil. Vida Damijonaitytė – A.S.S. Vadijos Vice-Pirmininkė
 •  ps. kun. Br. Juozapas Marija Žukauskas – LSS Katalikų Dvasios Vadas
 •  v.s. Algimantas Žilinskas – LSS Evangelikų Dvasios Vadas

Kiti LSS Pareigūnai

 •  v.s. Birutė Banaitienė – Lietuviškosios Skautybės Fondo Pirmininkė
 •  v.s. Gediminas Deveikis – LSS Archyvo ir Muziejaus Vedėjas
 •  v.s. fil. Svajonė Kerelytė – LSS Kontrolė Komisijos Pirmininkė
 •  v.s. Alė Namikienė – Skautų Aido Redaktorė
 •  v.s. fil. Gintaras Plačas -  Garbės Teismo Pirmininkas
 •  Pranas Pranckevičius – LSS Tinklapio Vedėjas
 •  v.s. Audra Reivydienė – LSS Tiekimo Skyriaus Vedėja
 •  s. fil. Irena Žukauskienė – Skautų Aido Administratorė