New Page 1


Lietuvių Skautų Sąjunga

The Lithuanian Scouts Association

Mūsų veikla

LSS Vadovybės rinkimai

Naujas LSS Sastatas
atnaujinta 2015.2.27

2015 vasaros
stovyklos
ir suvaziavimai

Jaunimo Vakaras 2014

Religinė programa

Skautų Aidas

Lietuviškosios
Skautybės
Fondas

 

LSS 50 metų skautavimo ženkliukas
50 metų
skautavimo

New Page 3

LSS

Kaip naudotis
tinklapiu


Tikslai
Žinios
Tarybos sąstatas
Idealai tie patys
Struktūra
Tarybos Pirmija
Rajonai
Nuostatai
Kas mes esame?
Iš po Fetros
Pirm. Pažiūros
Praeitis
Pakėlimai
Archyvas
Fondas
Skautų Aidas
Skautybės Kelias
Registracija
Finansai
2006-08 m.
Planai
Pasidalinkime
mintimis
Lietuvos skautija
Lietuvių Jaunimo
Organizacijos

Skautų - skaučių religinė programa

  • Jaunesniųjų skautų-čių, Skautų-čių
    paruošė s.kun. V. Cukuras
  • Patyrusio skauto
    paruošė s.kun. J. Pakalniškis
  • Vyr. skaučių kandidačių ir skautų vyčių kandidatų
    paruošė v.s.kun. J. Vaišnys, S.J.

Išleido Lietuvių Skaučių Seserija ir Lietuvių Skautų Brolija
1968, Sukaktuviniais metais, Rankraščio teisėmis

Skautų - skaučių religinės programos aiškinimas Skautų - skaučių religinė programa

 /pdf/

/pdf/
dviem lapais

Susitaikymas (atgailos sakramentas) Susitaikymas
(atgailos sakramentas)
1985m. Adventas
Southfield, Michigan
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos leidinys 

/pdf/