New Page 1


Lietuvių Skautų Sąjunga

The Lithuanian Scouts Association

Mūsų veikla

LSS Vadovybės rinkimai

Naujas LSS Sastatas
atnaujinta 2015.2.27

2015 vasaros
stovyklos
ir suvaziavimai

Jaunimo Vakaras 2014

Religinė programa

Skautų Aidas

Lietuviškosios
Skautybės
Fondas

 

LSS 50 metų skautavimo ženkliukas
50 metų
skautavimo

New Page 3

LSS

Kaip naudotis
tinklapiu


Tikslai
Žinios
Tarybos sąstatas
Idealai tie patys
Struktūra
Tarybos Pirmija
Rajonai
Nuostatai
Kas mes esame?
Iš po Fetros
Pirm. Pažiūros
Praeitis
Pakėlimai
Archyvas
Fondas
Skautų Aidas
Skautybės Kelias
Registracija
Finansai
2006-08 m.
Planai
Pasidalinkime
mintimis
Lietuvos skautija
Lietuvių Jaunimo
Organizacijos

LSS Tarybos Pirmininko Pąžiūros

(Position Papers)

Šiame puslapyje seka įvairios mūsų Sąjungos esminės temos ir Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininko asmeniškos pąžiūros šiais svarbiais reikalais. Kai kurios pąžiūros yra gan kontroversinės ir tikriausiai yra daug skirtingų…net pasipriešinančių…nuomonių. Tas yra gerai ir sveika, nes iškeldami skirtingas pąžiūras vadovų tarpe turime progos geriau susipažinti su šitomis pąžiūromis ir jas viešai išdiskutuoti. Tokiu būdu stiprėjame ir augame kaipo organizacija. Ko geriau vienas kitą suprantame, to darniau galime dirbti Sąjungos darbus.

Čia yra surašytos trumpos pąžiūrų santraukos, o pačių pąžiūrų įsamesnis aprašymas randasi atskiruose tinklapio puslapiuose, kurie pasiekiami įrašytų “links” paspaudimu santraukos pabaigoje. Stengiames pąžiūras perteikti lietuvių ir anglų kalbomis, kad visi mūsų Sąjungos nariai turėtu progos geriau suprasti šias mintis.

“Competitive Advantage”… Kiekvienas skautas ir skautė, išskautavę normalų 8 – 18 metų laikotarpį skautuose, turi didelį “competitive advantage” universitetuose ir karjėrose/darbuose. Šį “competitive advantage” gauna per mažų grupių dinamiką skilčių sistemoje ir per mūsų skautišką ideologiją…JEI SKAUTIŠKA METODIKA YRA VYKDOMA BADEN-POWELLio NURODYTA TVARKA! Svarbiausias dalykas yra, kad visi vadovai, tėvai, bei patys skautai gerai suprastu KAIP jie gauna šį “competitive advantage” ir kaip juo praktiškai pasinaudoti duodant prašymus į universitetus arba ieškant pirmųjų darbų. Kiekvienam LSS vadovui-vei yra ypatingai svarbu suprasti kaip skautiška metodika duoda šį “competitive advantage” ir kaip dirbti skautišką vadovavimo darbą, kad jo-jos skautai-ės įgytu šį stiprų “competitive advantage” visuomenėje. Pąžiūrų turinys – “Competitive Advantage.” “Competitive Advantage” - English

“Tarybos Komisijos”… Tarybos komisijos yra svarbi priemonė: a) įjungti Tarybos narius į aktyvų LSS patobulinimo darbą; ir b) ruošti Tarybos narius apsiimti kitas svarbias pareigas Lietuvių Skautų Sąjungos vadijoje. Įtraukdami visus Tarybos narius į komisijų darbą, duodame Jiems daugiau progų isigilinti ir suprasti mūsų Sąjungos rūpesčius, veiklą ir dinamiką. Tuo pačiu metu, Tarybos nariai veikdami komisijų rateliuose, smarkiai praplečia Pirmijos atsiekiamų diskusijų, darbų, ir tikslų skaičių. Daug daugiau galime padaryti, kai Sąjungos reikalais rūpinasi 20 – 30 asmenų, o ne vien tik saujalia Pirmijos narių. Pąžiūrų turinys – “Tarybos Komisijos.” “Board of Directors’ Committees – English”

“Skautų Vyčių/Vyresniųjų Skaučių vs. Akademikų Veikla, bei tikslai – ką duodame savo universitetų amžiaus jaunimui”… Mūsų Sąjungos universitetų amžiaus nariai, kurie priklauso skautams vyčiams, vyresnioms skautėms, gintarėms, jūrų budžiams ir akademikams, negauna to ką galėtu (ir turėtu) gauti jėigu mes rimtai išdiskutuotumėm šios amžiaus šakos norus, pareikalavimus, ir ką mūsų Sąjungos resursai galėtu Jiems duoti jei mes planingai ir sąmoningai dėtumem pastangas tai išryškinti ir įgyvendinti. Nors jų šūkiai yra “TARNAUTI!” ir “VIS GERYN, VIS AUKŠTYN!,” turime giliau pasižiūrėti į tipiškus šio amžiaus asmenų norus ir pageidavimus ir ar mes darome viską ką galime daryti juos išlaikyti mūsų organizacijos aktyviais nariais. Jei norime, kad jie grįžtu vadovauti ir veikti Sąjungoje universitetų pertraukų metu, ir baigus mokslus, turime juos suįdominti Jiems pritaikyta veikla ir duoti Jiems kas yra prasminga Jų gyvenime. Pąžiūrų turinys – Skautų Vyčių/Vyr. Skaučių ir Akademikų Veikla bei Tikslai. “Skautai Vyciai, Vyresnes Skautes, Akademikai: Purposes and Activities – English”

“Grįžtame Prie Pagrindų”… Žvelgiant į mūsų dabartinę skautišką veiklą, dažnai pasigenda mūsų skautiškų pagrindų ir metodikos. Daug kur “skautiška veikla” yra tik keleta sueigų, viena, antra iškyla, bei smagi vasaros stovykla.” Tas yra visai tvarkoj… bet turime atsiminti, kad skautavimas nėra YMCA, Boy’s Clubs ir Girl’s Clubs of America, bei daugelis kitų organizacijų, kurios prasmingai užima jaunimo laiką su planuotais užsiėmimais. Mes esame ideologinė organizacija, kurios tikslas yra ūgdyti stiprų charakterį ir pilietinį jausmą mūsų narių tarpe. Mes veikiame skilčių sistemoje, kad galėtumėm praktiškai įgyvendinti šiuos organizacinius siekius. Mes duodame įžodį ir pažadus stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, bei laikytis Skautų Įstatais. Mūsų gyvenimas yra (arba turėtu būti) įvairių skautiškų tradicijų įtakoje. Mes stengiames kas dieną padaryti bent po vieną gerąjį darbelį ir prisidėti prie šio pasaulio patobulinimo, bei taikingumo. Ar kiekvienas Lietuvių Skautų Sąjungos vienetas ir jo vadovas stengiasi tai praktiškai įgyvendinti savo sueigose, iškylose ir stovyklose? Ar mes tikrai “skautaujame?” Pąžiurų turinys – Grįžtame Prie Pagrindų. “Back to the Basics” - English

“Vadovų Lavinimas ir Tęstinumas (Succession Planning)”… Mūsų vadovai garantuoja mūsų organizacijos ateitį! Jeigu neturėsime stiprių, į skautavimą tikinčių vadovų visose mūsų Sąjungos vienetuose, tuntuose, rajonose, bei pačioje vadijoje, mūsų ateitis yra abėjotina. Užtai turime dėti visas mūsų pastangas užtikrinti kad mes laviname savo jaunus ir vyresniuosius vadovus įvairiais būdais – kursais, patarimais, suvažiavimais, medžiagos parūpinimu, pavyzdžiais, ir t.t. Taip pat turime rūpintis vadovų tęstinumu – “succession planning.” Turime užtikrinti, kad kiekvienas draugininkas, tuntininkas, rajono vadas, vyriausias skautininkas, skyriaus vedėjas, valdybos pirmininkas…net Tarybos Pirmininkas…turi numatęs bent 2-3 asmenis, kurie galėtu perimti jų pareigas ir juos palengva ruošia apsiimti tuos darbus ir atsakomybes. Pąžiūrų turinys – Vadovų Lavinimas ir Tęstinumas. “Leadership Development and Succession Planning” - English

“Mūsų Resursai ir Jų Angažavimas į Darbą”… Praeitų LSS rinkimų “turinčių teisę balsuoti” sarašuose, turėjome netoli 1000 pavardžių. Tas reiškia, kad LSS sąrašuose turime beveik 1000 asmenų, kurie yra 18 metu amziaus ir suviršum. Žinoma, daug iš tų skaičių aktyviai vadovauja Sąjungos vienetams, tuntams, rajonams, bei vadijoms. BET…yra dar daug daugiau kurie yra mūsų RESURSAI – skautai vyčiai, vyresnės skautės, gintarės, jūrų budžiai, skautininkai, filisteriai – kurie neturi aktyvių pareigų ir kurie gal sutiktu net ir mažais, vienkartiniais būdais prisidėti prie mūsų skautiškos veiklos ir administracijos patobulinimų darbų. Isivaizduokime, jei kiekvienas iš šių aktyviai su skautais nedirbančių asmenų galėtu mums paaukoti 10 – 20 valandų savo darbo per metus? Laikas ieškoti būdų kaip juos, tėvus, bei kitataučius specialistus įjungti į mūsų Sąjungos sustiprinimo darbus. Pąžiūrų turinys – Mūsų Resursai ir Jų Angažavimas į Darbą. “Our Resources and Their Utilization to Enhance Our Organization” - English

“Spauda ir Jos Korespondentai”… Šalia tinklapio, turime savo Lietuvių Skautų Sąjungos oficialius spaudos šaltinius – “Skautų Aidą,” “Skautybės Kelias” skyrių Drauge, bei kitus periodinius ir neperiodinius leidinius aplink visą pasaulį. Girdisi tas pats nusiskundimas iš visų redaktorių – trūksta medžiagos ir korespondentų. Turime rimtai susirūpinti mūsų spaudos reikalais ir naujų korespondentu lavinimu, bei ruošimu. Turime dėti pastangas vystyti jaunų korespondentų ir fotožurnalistų talentus ir gabumus ir juos atžymėti už jų pastangas dalyvauti spaudos darbuose. Turime skatinti draugovių, bei laivų laikraštėlius, stovyklinius laikraštėlius, bei jaunų fotografų parodas ir spausdinius. Mūsų spauda yra langas, per kurį visuomenė mato ir remia mūsų veiklą. Dėkime pastangas laikyti tuos langus atvirus ir blizgančius. Pąžiūrų turinys – Spauda ir Korespondentai. “Enhancing Our News Media Support and Correspondents’ Networks” - English

“Skautų Ideologija ir Jos Praktiškas Įgyvendinimas”…

“Skautamokslio Lygio Pakelimas”…

“Religinis Atsinaujinimas Skautų Sąjungoje”…

“Tautinis Sąmoningumas Skautų Sąjungoje”…

“Mūsų Motivacines Sistemos – Ar Jos Tinkamai Veikia?”…

“Stovyklinės Veiklos Sustiprinimas”…

“LSS Tikslo Atnaujinimas ir Paaiškinimas”…

“Vision 2008”…

“Ateities Planavimas Yra Kritiškas Sąjungos Stiprėjimui”…