New Page 1


Lietuvių Skautų Sąjunga

The Lithuanian Scouts Association

Mūsų veikla

LSS Vadovybės rinkimai

Naujas LSS Sastatas
atnaujinta 2015.2.27

2015 vasaros
stovyklos
ir suvaziavimai

Jaunimo Vakaras 2014

Religinė programa

Skautų Aidas

Lietuviškosios
Skautybės
Fondas

 

LSS 50 metų skautavimo ženkliukas
50 metų
skautavimo

New Page 3

LSS

Kaip naudotis
tinklapiu


Tikslai
Žinios
Tarybos sąstatas
Idealai tie patys
Struktūra
Tarybos Pirmija
Rajonai
Nuostatai
Kas mes esame?
Iš po Fetros
Pirm. Pažiūros
Praeitis
Pakėlimai
Archyvas
Fondas
Skautų Aidas
Skautybės Kelias
Registracija
Finansai
2006-08 m.
Planai
Pasidalinkime
mintimis
Lietuvos skautija
Lietuvių Jaunimo
Organizacijos

Mielos Sesės ir mieli Broliai,

Šiais metais švenčiame Lietuvių skautų įsteigimo Lietuvoje 95m. ir “Skautų Aido” 90m. sukaktis. Visus Lietuvių Skautų Sąjungos narius kviečiu atžymėti šį svarbų įvykį Jubiliejinėje stovykloje “Viltis”, Camp Manatoc stovyklavietėje, Peninsula, Ohio.

v.s. fil. Gintas TaorasMūsų stovyklose mes ugdome lietuvių skautų tradicijas, iškeliame skautybės idealus, lavinamės skilčių sistemoje, bei stipriname brolišką-seserišką bendradarbiavimą. Taip pat ir šioje – Jubiliejinėje stovykloje mūsų pagrindinis dėmesys – gyva ir stipri lietuviškosios skautybės idėja, nes ji mūsų jaunimui padeda įsigilinti į savo tautos, kultūros ir bendruomenės uždavinius.

Kviečiu visus Lietuvių Skautų Sąjungos brolius ir seses iš Amerikos, Kanados, Australijos,  Anglijos ir kur tik bebūtų mūsų nariai išsisklaidę plačiame pasaulyje, susirinkti ir sustiprinti šias vertybes susirinkus “Vilties” stovykloje. Taip pat  kviečiu mūsų seses ir brolius iš Lietuvos kartu su mumis atšvęsti šiuos jubiliejinius metus. Užmegskime naujas skautiškas draugystes ir vėl pajuskime ryšį mūsų vienos,  didingos lietuviškos skautiškos šeimos.

Budėkime!

v.s. fil. Gintas Taoras
LSS Tarybos Pirmininkas
“Viltis” Stovyklos Viršininkas